Armenia

David Marabyan

medical representative

medical representative

medical representative

INTERNATIONAL
COOPERATIONS

The international cooperation and export activity of “LIQVOR” started in 1999.

Today the Company has a wide geography of exports, more than 70% of its products are presented in the countries of Eurasia, Central Asia and the Middle East.

“LIQVOR” cooperates with the leading and large distributors, clinics and medical community of the above-mentioned countries, and this long-term cooperation proves high therapeutic efficiency and the quality of the Company’s products.

“LIQVOR” is the leader in the volume of medicines exported from Armenia with a share of more than 40%.

Մարիամ Հովհաննիսյան

Ավարտել Է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը։

Մասնագիտությամբ բժիշկ-ռադիոլոգ։

Աշխատում է «Լիկվոր» ընկերությունում 2011 թից։

Էլինա Չիբուխչյան

Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ֆարմացիայի ինստիտուտը: Մասնագիտությամբ դեղագետ: Ունի մագիստրոսի աստիճան:

Աշխատում է «Լիկվոր» ընկերությունում 2017 թ.-ից:

Mariam Hovhannisyan

Graduated from Yerevan State Medical University named after Mkhitar Heratsi.

Doctor-radiologist by profession.

He has been working in “Liqvor” company since 2011.

Elina Chibukhchyan

Graduated from Yerevan State University Institute of Pharmacy. Pharmacist by profession. Has a master’s degree.

Works at “Liqvor” company since 2017.