Միդօպտիկ

(ֆենիլէֆրին)
ակնակաթիլներ 2,5 %

Միդրիատիկ միջոց: Առաջացնում է բբի լայնացում (միդրիազ) առանց ցիկլոպլեգիայի: Օգտագործվում է ախտորոշիչ և բուժական նպատակներով մեծահասակների և երեխաների մոտ (սկսած նորածնային շրջանից)։

Դեղի օգտագործման հրահանգ