Որակի կառավարում

«ԼԻԿՎՈՐ» ընկերության որակի կառավարման համակարգն իրենից ներկայացնում է մի շարք կազմակերպչական միջոցառումների համալիր՝ ուղղված արդյունավետ և անվտանգ դեղամիջոցների արտադրման ապահովմանը, որն իր գործունեության մեջ առաջնորդվում է գործող միջազգային ստանդարտներով: Որակի կառավարման համակարգը ընդգրկում է դեղորայքի կենսացիկլի բոլոր փուլերը՝ մշակումից մինչև իրացում: Որակի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը պարբերաբար հաստատվում է վերահսկող մարմինների կողմից: Միջազգային չափանիշներին համապատասխանության ապացույցն են հանդիսանում աուդիտորական ստուգումների արդյունքում շնորհված ՊԱԳ հավաստագրերը:

National

PIC/S